EPISODE DERGİ ÜYELİK AYDINLATMA METNİ

1. Giriş

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Mylos Yayın Grubu Yayıncılık Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi (Episode) tarafından https://episodedergi.com/ isimli internet sitesine (Web Sitesi) üye olan kişilerin (Üye) kişisel verilerinin işlenmesi ve veri sahiplerinin işlenmiş olan verilerine ilişkin olarak sahip oldukları haklar ile ilgili bilgilendirilmeleri amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

Üye’ye ait olan ve Episode ile paylaşılan kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, veri sorumlusu Episode tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Episode ile paylaşılan kişisel veriler, KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun ve aşağıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak işlenmektedir;

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Üyelere ait kişisel veriler; Üye tarafından Episode’a yazılı ya da internet ortamında yapılan başvuru/kayıt formları, iletilen belgeler gibi her türlü doküman vasıtasıyla toplanmaktadır.

Üyelere  ait kişisel veriler, KVKK 5/2. maddesi a fıkrasında düzenlenen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”; c fıkrasında düzenlenen, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”; e fıkrasında düzenlenen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve f fıkrasında düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

5. İlgili Kişilerin Hakları

İlgili Kişi, Episode’a başvurarak kendisi ile ilgili;

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Episode Veri Sahibi Başvuru Formu’nda belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Episode’un KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.