Üyelik Sözleşmesi

İşbu Üyelik Sözleşmesi (Sözleşme), Mylos Yayın Grubu Yayıncılık Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi (Episode) ile https://episodedergi.com/ isimli internet sitesine (Web Sitesi) giriş yapan ve/veya üye olan üçüncü kişiler (Üye) arasında, Üye’nin Web Sitesi’ni kullanmasına ilişkin koşul ve şartları düzenlemektedir.

Üye, Web Sitesi’ne giriş yaparak ve/veya üye olarak Kullanım Sözleşmesi’nin tamamını tüm ekleriyle beraber okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını ve ayrıca Web Sitesi’nde belirtilen diğer koşullara ve yürürlükteki mevzuata uygun davranacağını kabul ve beyan eder.

 1. TARAFLAR VE TANIMLAR:

Sözleşme metninde geçen,

Episode: İşbu Sözleşme’ye taraf olan ve internet sitesinin sahibi olan Mylos Yayın Grubu Yayıncılık Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi’ni;

İçerik: Episode tarafından münhasıran belirlenerek Web Sitesi’ne yüklenen ve üçüncü kişilerin erişimine sunulan münhasıran Episode tarafından belirlenecek reklamlar ve her türlü görsel-işitsel eserler bütününü;

Web Sitesi: Tüm hakları Episode’a ait olan ve Episode tarafından belirlenerek, üçüncü kişilerin erişimine sunulacak olan içeriğin yer aldığı/alacağı dijital platformu;

Sözleşme: İşbu Üyelik Sözleşmesini;

Üye: Episode tarafından talep edilen bilgileri eksiksiz sağlayıp işbu Sözleşme’yi kabul ederek Web Sitesi’ne üye olan, kendi belirleyeceği kullanıcı adı ve şifre ile Web Sitesi’ne giriş yapabilen, Web Sitesi’ni, alt siteleri kullanan ve İçerik’ten yararlanan, işbu Sözleşme’nin tarafı olan kişi/kişileri;

ifade etmektedir.

 1. ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

2.1. Web Sitesi’ne üye olmak isteyen gerçek kişiler, işbu Sözleşme’nin şartlarını dikkatlice okuduklarını; üyelik bilgilerini kendilerine ait olarak gerçeğe uygun, eksiksiz ve gerektiği gibi doldurarak ve Web Sitesi’nde yer alan “Onay” butonunu işaretleyerek Sözleşme’de yer alan şartları tamamen kabul etiklerini ve Web Sitesi’ne üyeliklerini gerçekleştirdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

2.2. Üye, Web Sitesi’ne kayıt için vermiş olduğu bütün kişisel bilgilerin doğru ve kendisine ait olduğunu, aksi takdirde hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olduğunu; Episode’un bu nedenle herhangi bir zarara uğraması halinde, her türlü zararı ayrıca bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini ve bu hallerde üyeliğinin Episode tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.3. Üye oluşturduğu kullanıcı adı ve şifresini üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını; kullanıcı adı ve şifrenin seçimi, gizliliği ve korunmasının tamamı ile kendi sorumluluğunda olduğunu; Episode’un kullanıcı adı ve şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, Üyelik Aydınlatma Metnini okuduğunu, anladığını ve metinde düzenlendiği şekilde, paylaşmış olduğu kişisel veriler ile Web Sitesi’ne giriş ve bağlantı ile kullanım kayıt ve bilgilerinin, bunlara ait verilerin Episode tarafından saklanmasını, depolanmasını, yedeklenmesini, silinmesini, kayıt altına alınmasını, kontrol edilmesini kabul etmektedir.

2.4. Üye’nin kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresi Üye’ye özeldir ve Üye bu elektronik posta adresi ile tek üyelik oluşturma hakkına sahiptir; aynı elektronik posta adresi ile iki farklı üyelik yapılamaz. Üye, Web Sitesi’ni sadece kişisel amaçla ve Episode’un verdiği yetki ve sınırlar ile amacına uygun olarak kullanma hakkına sahip olduğundan Web Sitesi’ne üyeliğini ve işbu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini devir ve temlik edemez.

2.5. Üye, Web Sitesi’nden alacağı hizmeti yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kurallara, Web Sitesi’nde belirtilen kullanım koşullarına ve işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanacağını ve Web Sitesi’ne giriş dâhil bütün hizmetlerden yararlanmak, ana sayfa ve alt sayfalarda gezinmek, her türlü içeriğe erişmek dâhil Web Sitesi’nde gerçekleştireceği bütün eylemlerde tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, üçüncü kişilerin kendi şifresi ile bu yönde uygunsuz kullanımı olması halinde de, söz konusu kullanımı engelleyeceğini ve durumu derhal Episode’a ihbar edeceğini; işbu maddede yer alan taahhütlerine aykırı hareket etmesi halinde Episode’un işbu Sözleşme’yi derhal, ayrıca bir bildirimde bulunmasına gerek olmaksızın tazminatsız olarak feshedebileceğini; böyle bir durumda üyeliğinin son bulacağını ve Episode’un her türlü zararını tazmin etme hakkının saklı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.6. Üye, Episode’un veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılımına, veri tabanına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek veya hasar verecek şekilde işlemler yapamaz, müdahalelerde bulunamaz; Web Sitesi’ni bu şekilde ya da üçüncü kişilerin Episode’un hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz. Bu kapsamda Üye, hiçbir şekilde Web Sitesi’nin işleyişini aksatmayacağını ya da aksatmaya teşebbüs etmeyeceğini, Web Sitesi’nin bağlantı, işleyiş, cihaz ve unsurlarına, verilerine zarar vermeyeceğini; Episode ve bağlantılı veya yetkili kişilerce kullanılan program ve bağlantılarla ilgili olarak mevcut kod, şifre ve verileri kullanım amacı dışında değiştiremeyeceğini, kopyalamayacağını, paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.7. Üye, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu; Web Sitesi’ne erişmekte kullandığı ve hizmetlerden yararlandığı bilgisayar, telefon, tablet vb. elektronik cihazların, kablolu, kablosuz her türlü internet erişiminin, bağlantılarının güvenliğini sağlama ve bu hususta gereken tedbirleri alma sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.8. Üye hiçbir şekilde Web Sitesi’ni, sunulan hizmeti kullanarak Episode’a diğer kullanıcılara karşı veya diğer kişi, kuruluş, kurumlara, topluma veya toplumun bir kesimine karşı tehdit, vahşet, hakaret, taciz edici, pornografik, kişileri yanıltıcı, aldatıcı, eksik ve hatalı unsurlar içeren; suça, ırk ve etnik saldırıya teşvik eden ve suç unsuru oluşturabilecek yorum ve bilgiler dâhil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın Türk Ceza Kanunu ve diğer yasal mevzuata ve uluslararası anlaşmalara aykırı olan, suç veya kabahat olarak sayılmış eylemleri, fiilleri işlemeyeceğini, bu yönde sözler sarf etmeyeceğini; bu tür eylem ve fiillerin oluşmaması için gereken hassasiyeti göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt  eder. Bu hususta doğacak bütün cezai ve hukuki sorumluluk Üye’nin kendisine ait olacaktır.

 1. EPISODE’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

3.1. Episode, Web Sitesi ve İçerik üzerinde hak sahibidir. Web Sitesi’nin ve/veya İçerik’in Episode tarafından sağlanacak koşullar dâhilinde Üye tarafından kullanılması, Üye’ye Web Sitesi’nin hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkının sahipliğini vermez.

3.2. Episode’un Web Sitesi’nde ve/veya bağlantılı linklerde yer alan reklamların konusu olan ürün veya hizmetlere ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.3. Episode, Web Sitesi’nin ve hizmetin kullanımının sınırını ve şeklini, üyelik şekillerini ve Üye’nin faydalanabileceği hizmetleri kendi uygun gördüğü şekilde, Üye’nin muvafakati aranmaksızın tek taraflı olarak değiştirebilir.

3.4. Episode Web Sitesi’nin tamamı veya bir bölümünü, belirli bazı hizmetleri veya hizmetlerin tamamının kullanımını ileride ücretli hale getirebilir. Üye’nin bir hizmetten daha önce yararlanmış olması, tekrar aynı hizmetten aynı şartlarla faydalanacağı anlamına gelmemektedir.

3.5. Episode’un, Web Sitesi’ne erişimin ve Web Sitesi’ndeki hizmetlerden Üye’nin yararlanmasının sürekli ve/veya kesintisiz olacağı, Web Sitesi’nin ve erişimin güvenli ve hatasız olacağı veya hizmetlerin (kalitesinin) aynı şartlarla olacağı yönünde bir taahhüdü bulunmamaktadır.

3.6. Episode gerekli gördüğünde hiçbir süre sınırlaması olmaksızın Web Sitesi’nin ulaşılabilirliğini ve sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Episode’un Üye’ye veya herhangi üçüncü bir kişiye karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.7. Episode, Üye’nin Web Sitesi’ni kullanması sırasında kullanıma ait sayfalarda bulunduracağı bilgilerin, kayıtların, varsa mesajların, yazıların bazılarını veya tamamını uygun göreceği şekilde ve uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Üye, bu işlemlerden dolayı Episode’un hiçbir yükümlülüğü ya da sorumluluğu bulunmadığını ve Episode’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.8. Episode, Üye’nin meydana getirdiği ve varsa sohbet sırasında yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği/yükleyeceği yazı, mesaj, işaretlerin tamamını veya bir bölümünü tanıtım, duyuru amacı ile yayınlama ve/veya Web Sitesi içerisinde Episode tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma hakkına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar/üyeler tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilinde olup, bu hallerde Üye, Episode’dan telif ve benzeri hiçbir ücret, hak, alacak talep etmeyecektir.

3.9. Episode tarafından Üyeler’in bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) hizmet kalitesini artırmak amacı ile takip edilebilecektir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yaptığı firmalarla paylaşılabilecektir. Buradaki amaç, Web Sitesi’nin kullanıcılarına sunduğu deneyimi ve hizmetleri geliştirmektir. Üye bu kapsamda düzenlenen Çerez Aydınlatma Metnini okuduğunu, anladığını ve içeriğini kabul ettiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

 1. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR:

4.1. Web Sitesi’nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm öğeleri (Episode’un hak ve/veya eser sahibi olduğu her türlü çalışmalar) ve her türlü içerik, marka, logo, know-how ve benzeri yasal mevzuattan kaynaklı hakları Episode’a aittir veya Episode tarafından kullanılmaktadır.

4.2. Üye, Web Sitesi’nde yer alan metinleri, görüntüleri, her türlü görsel, işitsel, görsel-işitsel öğeleri, ara yüz ve benzeri öğeleri, içeriğin tamamını ya da bir kısmını, Episode’a ve/veya üçüncü kişilere ait fikri ve sınai mülkiyete konu ürünleri Web Sitesi’nden kopyalayamaz, değiştiremez, başka bir sitede teşhir edemez, paylaşamaz, hiçbir amaçla yayamaz, kaydedemez, çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz, pazarlayamaz, kiralayamaz, satamaz, herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin erişimine/kullanımına sunamaz ve üçüncü kişilere iletemez.

4.3. Üye; Web Sitesi içeriğini ve ürünleri, Web Sitesi’ne, Episode’a, İçerik’in yasal mevzuat uyarınca hak veya eser sahibi olan kişilere ve üçüncü kişiye maddi veya manevi zarar verecek şekilde ya da yasal mevzuata aykırı olarak kullanmayacağını, kullanılmasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, Web Sitesi’nden kopyalanmış veya çıktı alınmış, ekran görüntüsü alınmış hiçbir materyal üzerinden telif hakkı, ticari marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu notlarını silemez veya çıkartamaz, materyalleri işbu madde düzenlemesine aykırı şekilde kullanamaz.

4.4. Üye, 4. maddede yer alan taahhütlerine aykırı davranışı ile Episode’un ya da üçüncü kişilerin fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi durumunda, işbu Sözleşme’nin Episode tarafından tek taraflı olarak derhal, tazminatsız şekilde feshedilebileceğini, ihlal sebebiyle hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını, Episode’un ve üçüncü kişi hak sahiplerinin herhangi bir hukuki, idari veya cezai yaptırım ya da dava ile karşı karşıya kalması halinde tek muhatabın kendisi olacağını, maddi-manevi, menfi-müspet her türlü zararı ve Episode’un üçüncü kişilere ödemek zorunda kalacağı bedelleri ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. FESİH:

5.1. Episode dilediği zaman, hiçbir sebep göstermeksizin, işbu Sözleşme uyarınca Üye’ye verdiği hizmeti ya da sunduğu ayrıcalıkları kalıcı veya geçici olarak durdurma hak ve yetkisine sahiptir.

5.2. Episode dilediği zaman hizmeti, Web Sitesi’ni ve İçerik’i, kullanım şeklini ve amacını, kullanım ve yayınlama tekniğini değiştirebilir, kullanım süresini uzatabilir, kısaltabilir, kullanımını kısıtlayabilir ya da tamamen durdurabilir, kullanım amaçlarında her türlü değişikliği yapabilir ve Sözleşme’yi ve/veya Kullanım Koşullarını sona erdirebilir ya da değiştirebilir.

5.3. Üye, Sözleşme’nin veya Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmüne aykırı davrandığı takdirde, Episode gerekli yaptırımları uygulama, üyeliği askıya alma, hizmetleri ve erişimi tamamen veya kısmi olarak sınırlama, üyeliğe son verme hak ve yetkisine sahiptir. Üye işbu Sözleşme’ye aykırı davranması halinde, Episode’un her türlü maddi-manevi, menfi-müspet, doğrudan-dolaylı zararlarını ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. Üye, üyeliğini tek taraflı olarak iptal etse veya üyeliği Episode tarafından askıya alınsa ya da sonlandırılsa dahi, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği eylem ve fiillerden gerek Episode’a karşı gerekse üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara karşı şahsen sorumluluğunun devam edeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

5.5. Üye, üyelikten çıkma ve verilerinin silinmesi talebini info@episodedergi.com adresine iletmek sureti ile dilediği zaman üyelikten çıkabilecektir.

 1. DİĞER HÜKÜMLER:

6.1. Üye, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

6.2. Episode, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edebilir.

6.3. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün iptal edilmesi veya kanunlara aykırı olması halinde, bu durum, geçersiz veya ifa edilemez sayılan hükümler dışındaki Sözleşme hükümlerini geçersiz kılmaz ve aynı şekilde, geçersiz veya ifa edilemez sayılan hükümlerin, uygulanabilmesi mümkün başka şahıs veya durumlara uygulanmasını etkilemez. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün bu şekilde iptal edilmesi veya geçersiz olması diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir.

6.4. Episode, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda Web Sitesi’nde ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 1. DELİL SÖZLEŞMESİ:

Üye, Sözleşme’den ve Web Sitesi’nin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda Episode’un defter, kayıtları, mikrofilm ve web sitesi kayıt ve verilerinin, veri tabanında yer alan her türlü bilginin Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 193 anlamında bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ:

8.1. İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında, uygulanmasında ve Üye ile Episode arasında çıkabilecek ihtilafların çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır.

8.2. Sözleşme’nin uygulanmasından ve hizmetin kullanımından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 1. TEBLİGAT:

9.1. Üye’nin bildirdiği elektronik posta adresi, işbu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta adresi olarak kabul edilecektir.

9.2. Üye, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak Episode’a 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak istek ve bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul eder. Episode da elektronik posta adresinde yaptığı değişikliği derhal Web Sitesi’nde yayınlanacağını, Üye ise iş bu değişikliği takip edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.3. Üye’nin kayıtlı elektronik posta adresine yapılacak her türlü bildirimin, elektronik postanın Episode tarafından gönderilmesinden 1 (bir) gün sonra ulaştığı kabul edilecektir.

 1. ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ GÖNDERİMİ ONAYI

10.1. Üyelik Bilgilerini Web Sitesi’ne girerek bu Sözleşme’yi onaylayan Üye; Episode tarafından, hukuki mevzuata uygun bir şekilde, her türlü ürün ve hizmete ilişkin kendisine özel çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, üyelik bilgilendirme, işlem ve uygulamaları için sosyal medya ve diğer online reklam ağları, bilgisayar, telefon, faks, e-posta/mail, (cihazında açık ise) bluetooth-diğer kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik ileti ve diğer iletilerin gönderimi için açıkça izin ve onay verir.

10.2. Üye, Episode tarafından kendisine gönderilen maillerin alt kısmında bulunan “Kampanya duyurularından haberdar olmak istemiyorsanız lütfen tıklayınız.” linkine tıklayarak veya kendisine iletilen SMS’lerin içeriğinde yer alan yönlendirme bağlantısı ile ticari ileti gönderim listesinden kolayca ve ücretsiz olarak çıkabilecektir.

 1. YÜRÜRLÜK:

11.1. Üye, işbu Sözleşme’nin tüm maddelerini okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini, Sözleşme koşullarına uygun davranmakla yükümlü olduğunu ve üye olma yolu ile Sözleşme’yi dijital ortamda elektronik olarak onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’nin, kullanıcı adı ve şifresini aldıktan sonra“Üyelik Sözleşmesi’ni okudum ve kabul ediyorum” yazılı kutucuğu işaretleyip onaylaması ile birlikte kabul beyanı Episode kayıtlarına geçecek ve Sözleşme kurulmuş ve herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın yürürlüğe girmiş sayılacaktır.

11.2. Episode tarafından gerekli görülmesi halinde Sözleşmede güncelleme yapılarak güncel Sözleşme Web Sitesi’nde yayınlanacaktır. Episode gerekli görmesi halinde güncel Sözleşme metnini Üye’nin onayına sunarak Web Sitesi’nden ve Episode tarafından sunulacak hizmetlerden yararlanabilmesi için Üye’nin Sözleşme şartlarındaki değişiklikleri ilgili butonu tıklamak suretiyle okumasını ve onaylamasını talep edebilecektir. Üye, Sözleşme koşullarında yapılan değişiklikleri Web Sitesi’nden takip etmekle yükümlü olup bu değişiklikleri bilmediğini ileri süremeyecektir.